Wist u dit?

Partners+Pröpper is een onderdeel van VNO-NCW Co-creatie.

VNO-NCW Co-creatie is namelijk een samenwerking tussen VNO-NCW Brabant Zeeland en Partners+Pröpper.

VNO-NCW Co-creatie staat voor:

Het organiseren van baanbrekende samenwerking aan collectieve oplossingen voor de grote bedrijfsmatige en maatschappelijke opgaven die cruciaal zijn voor de huidige samenleving én voor toekomstige generaties. Deze opgaven vragen om een cruciale versnelling, zoals:

  • Energietransitie en voorkomen van / inspelen op klimaatverandering.
  • Duurzame en circulaire economie en transitie arbeidsmarkt.

Samen meer realiseren: de huidige opgaven vragen om een ‘derde weg’

VNO-NCW Co-creatie wil de weg banen voor baanbrekende samenwerking: tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties. De grote opgaven waarvoor we staan, vragen om een derde weg:

1. De eerste weg is groei door private marktweging
Bedrijven zijn primair georiënteerd op individuele oplossingen ter versterking van concurrentiekracht. We zien dat veel bedrijven zich bewust zijn van het belang van collectieve oplossingen, maar dit voor hen geen ‘corebusiness’ is.
We constateren dat bedrijven geholpen en ontzorgd moeten worden bij de totstandkoming van de benodigde collectieve oplossingen.

2. De tweede weg is groei door publieke afweging en overheidsbemoeienis
Overheden richten zich op het collectieve belang, maar zijn door de hoeveelheid overheidstaken topzwaar geworden: veel beleid en regelgeving, veel specialisten en aparte organisaties. We zien ‘verkokerde’ aandacht die het collectieve belang vertroebelt. We zien te weinig wendbaarheid om tot snelle realisatie te komen.
We constateren dat overheden meer tijd nodig hebben om hun rol, organisatie en werkwijze aan te passen aan wat de grote opgaven vragen.

3. De derde weg is groei door publiek-private samenwerking aan gezamenlijke opgaven
Deze weg start met het centraal stellen van de opgaven – die van gemeenschappelijk belang zijn van bedrijven, de overheden en de bredere samenleving. Deze weg krijgt onmiddellijk een vervolg met het zo snel mogelijk oppakken van concrete collectieve oplossingen met een zo kort mogelijke route naar realisatie. Kern van deze manier van werken is om meteen concreet te worden: rond gezamenlijke opgaven, in een concreet gebied (zoals een bedrijventerrein), met mensen van bedrijven en overheden aan de slag. Samen tot concrete oplossingen komen die in de concrete situatie passen. De oplossingen zijn zo gekozen dat deze bijdragen aan de doelen van de deelnemende bedrijven en van de betrokken overheden.

Meer lezen of weten? Kijk dan even naar de website van VNO-NCW Co-Creatie!

Schuiven naar boven