Projectmanagement en Opgaven Gestuurd Werken

Projectmanagement en Opgaven Gestuurd Werken

Projectmanagement is in de huidige tijd niet meer wat het geweest is. Vroeger kon je nog gefocust op één doel je resultaat boeken, maar tegenwoordig raak je met zo’n focus al snel verstrikt in de samenhang der dingen en de complexiteit van onze samenleving. Althans, zo wordt het nogal eens door klassieke projectmanagers beleefd.

Een mooi voorbeeld vind ik de fietsstraat aan de Delftweg in Rijswijk. Inzoomend op het vraagstuk zie je dat er niet één doel, maar meerdere in samenhang gerealiseerd moeten worden. Hierbij spelen meerdere actoren een eminente rol en zijn er verschillende belangen van meerdere opdrachtgevers mee gemoeid.

 • De Delftweg is een belangrijke schakel in een toekomstige snelfietsverbinding in de regio (Rijk, Provincie en Metropoolregio Rotterdam-Den Haag).
 • De bestaande situatie (huidige straat met een vrij liggend fietspad wordt opnieuw ingericht en mogelijk verlegd (gemeente)).
 • Tramhaltes krijgen een opwaardering voor groter en breder materiaal (MRDH / HTM).
 • Oevers Delfsche Vliet (Rijn – Schiekanaal) krijgen nieuwe bescherming (Provincie Zuid-Holland).
 • Daardoor wijziging in beplanting en kap bestaande bomen in dijklichaam (Hoogheemraadschap Delftland).
 • Saneringswerkzaamheden gas- en waterleiding (Stedin / Joulz en Dunea).
 • Verleggen alle overige aanwezige kabels en leidingen (gemeente).
 • Participatie omtrent integraal ontwerp (damwanden, invulling groen, ontwerp fietsstraat) met bewoners en fietsbond.
 • Uitvoeringsperikelen (eis dat alle belendingen bereikbaar moeten blijven, alle hulpdiensten moeten bij calamiteiten te allen tijde doorgang krijgen.
 • De verschillende projecten hebben te maken met verschillende deadlines (subsidieverstrekkingen).
 • De projecten rondom de Delftweg hebben te maken met de Flora- en Faunawet (er kan niet zomaar worden gestart met de uitvoeringen).
 • De projecten (oeverbescherming, fietsstraat en tramhaltes) hebben te maken met grote politieke invloeden.

Een mooi voorbeeld van hoe een klassiek project doorgroeit naar een maatschappelijke opgave. Dit vraagt een aanpak waar samenhang belangrijk is, we noemen dat opgaven gestuurd werken.

Projectmanagement en Opgaven Gestuurd Werken
Schuiven naar boven